Статут організації

Статут громадської організації

С Т А Т У Т

Ужгородської районної

громадської організації

«Ініціативна Група»

 

м. Ужгород

2012 р.

  

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ужгородська Районна Громадська організація "Ініціативна Група" (скорочена назва УPГО "Ініціативна Група") - це районна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян України, які бажають співпрацювати для здійснення цілей, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, діючого законодавства України і цього Статуту.

1.3. Діяльність Організації поширюється на територію Ужгородського району.

1.4. Організація діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності. 

1.5. Втручання державних органів і офіційних осіб, інших організацій в діяльність Організації заборонена,   за винятком   випадків, передбачених законом.

1.6. Організація буде співпрацювати з усіма прогресивними силами для підвищення життєвого рівня населення, для встановлення дружніх відносин і взаємопорозуміння між усіма національностями області.

1.7. Місце знаходження органів управління Організації - Закарпатська область, Ужгородський район, с. Стрипа.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мета Організації —  екологічно-просвітницька діяльність та організація  активного дозвілля  молоді,  виховання  нової генерації спортсменів-туристів, задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, науково-культурних, спортивних інтересів членів організації.

2.1. Завданнями Організації є:

- екологічне виховання молоді і юнацтва та підвищення свідомості через залучення до природоохоронної діяльності;

- екологічно-просвітницька діяльність: активізація громадськості та залучення широких верств населення регіону до вирішення проблем довкілля;  

- організація активного дозвілля молоді та юнацтва;

- організація, проведення екологічних заходів та акцій;

- сприяння   розвитку нових концепцій та  підходів щодо екологічного та туристичного виховання молоді;  

- підтримка  ініціатив громадських організацій  та  органів  місцевого  самоврядування  у сфері розвитку екологічного туризму;

- організація та розвиток екологічних та туристичних гуртків;

- організація, проведення спортивних та туристичних змагань та акцій;

- організація та проведення туристичних та екологічних експедицій, походів, пізнавальних екскурсій;

- пошук та поширення новаторського досвіду;

- виявлення   та   виховання   молодих   спортсменів-туристів: орієнтувальників, вело-туристів,  пішохідників,  лижників  та спортсменів-туристів інших напрямків;

 2.2. Форми громадської діяльності:

- проведення семінарів, конференцій, інших заходів, що сприяють досягненню мети;

- співпраця з іншими    організаціями та установами,    участь у    реалізації   спільних проектів;

- організація науково-дослідної, консультативної,   експертної     та     іншої     роботи українських та зарубіжних фахівців, направленої на вирішення завдань Організації;

- здійснення іншої  діяльності, що    відповідає меті діяльності  Організації    і    не суперечить законодавству України.

2.3. Для здійснення своїх мети та завдань Організація у встановленому Законом порядку:
- співпрацює  з   державними   органами   та   об'єднаннями   громадян,   засновує   або у встановленому законодавством порядку вступає у спілки об'єднань громадян, укладає відповідні угоди з ними;

- організує і проводить конференції, семінари.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.  Членство у Організації може бути індивідуальним або колективним.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України віком від 14 років, який визнає і дотримується положень цього Статуту.

3.3. Прийом до індивідуальних членів Організації здійснюється за рішенням загальних зборів місцевого осередку на підставі письмової заяви.

3.4. Колективним членом Організації можуть бути трудові колективи організацій, установ та підприємств, які поділяють цілі та завдання Організації. 

3.5. Прийом у колективні члени Організації здійснюється за рішенням загальних зборів місцевого осередку на підставі рішення загальних зборів колективу. Колективні члени діють через своїх представників.

3.6.   Індивідуальне та колективне членство припиняється при добровільному виході на підставі поданої заяви або у випадку виключення за порушення Статуту, а також якщо вони належать до тих організацій, мета яких не співпадає з інтересами Організації. Рішення про припинення членства у Організації приймають Правління місцевих осередків.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени Організації мають право:
- брати участь у всіх заходах Організації;

- обирати і бути обраним до керівних органів Організації; отримувати матеріальну  допомогу та моральну підтримку від Організації; вільно висловлювати свої думки на Загальні Зборах Організації; вийти з рядів Організації.

4.2. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватись положень цього Статуту;

- підтримувати та розповсюджувати мету та завдання Організації серед населення.

 

5.  СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори, які скликаються раз на рік. Позачергові Загальні Збори скликається за рішенням Правління Організації на протязі одною місяця або на підставі вимоги 1/3 (однієї третини) членів Організації. Загальні Збори є   правомочною   при   участі   в   ній   більше   двох-третин   обраних   делегатів.   Рішення приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних Зборах.

5.2.  Загальні Збори Організації:

- затверджують Статут Організації, вносять до нього зміни та доповнення;

- визначають    основні    напрямки    діяльності    Організації   та   затверджують    бюджет Організації;

- приймають рішення про реорганізацію (ліквідацію) Організації;

- реалізують право власності на майно та кошти Організації;

- обирають Правління, Голову та заступника Голови;

- обирають членів контрольно-ревізійної комісії Організації терміном на п'ять років ;

- заслуховують звіти Голови Правління Організації та наглядової комісії;

- приймають рішення з будь-яких інших питань прийнятих до розгляду.

5.3. Правління є керівним органом між Загальні Зборами Організації.

5.4. Правління Організації проводить свою роботу у вигляді засідань, які скликаються Головою Правління Організації по мірі необхідності, але не рідше одного разу на пів роки. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Правління.

5.5. Правління Організації:

- скликає Загальні Збори Організації та встановлює норму представництва від первинних, районних (міських) організацій ;

- створює тимчасові робочі комісії Правління, обирає їх склад та затверджує Положення про них;

- при порушенні Статуту та при невиконанні рішень Загальних Зборів та Правління можеставити питання про розпуск первинної організації та призначити звітно-виборчі збори.

5.6. Голова Правління організації:

- очолює Організацію і здійснює загальне керівництво його діяльністю;

- організовує підготовку і виконання рішень Загальних Зборів та Правління і звітує про їх виконання;

- розпоряджається коштами Організації в межах визначених Загальними Зборами;

- без доручення діє від імені Організації, відкриває, закриває рахунки в банківських установах;

- здійснює керівництво поточною діяльністю Організації;

- укладає від імені Організації договори, угоди, контракти і забезпечує їх виконання;

- представляє інтереси Організації у державних органах,  громадських організаціях та інших структурах.

5.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія Організації. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна тільки загальним Зборам Організації.

5.8. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії належить: 

- контроль фінансово-господарської діяльності Організації, перевірка виконання бюджету Організації;

- проведення планових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Організації. На вимогу Правління та за своєю ініціативою. Контрольно-ревізійна комісія може проводити позачергові перевірки;

контроль за правильністю ведення документації в Товаристві.

5.9. Голова Організації, члени Правління не можуть входити до складу Контрольно-ревізійної комісії.

  

6. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Кошти Організації складаються з:

- добровільних внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб на умовах чинного законодавства України;

- інших   надходжень    не   заборонених    чинним    законодавством   для    неприбуткових організацій.

6.2. Для забезпечення своєї діяльності Організація може мати у своїй власності чи орендувати будинки, споруди, приміщення, технічне та інше обладнання, транспорт та інше рухоме та нерухоме майно.

6.3. Кошти та майно Організації використовуються відповідно до чинного законодавства для виконання статутних завдань.

6.4. Організація, створені нею установи, організації, підприємства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація та ліквідація здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів Загальних Зборів, або за рішенням суду.

7.3. Кошти та майно Організації, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, використовуються для виконання статутних завдань, на благодійні цілі, або у випадках передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 

8.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними Зорами Організації двома третинами голосів присутніх делегатів.

8.2. Про зміни, що сталися у статутних документах Організація у 5-ти денний термін повідомляє легалізуючий орган.

Прогноз погоди